Forside         Kontakt         Login         Links         Søg         Sitemap         Sponsorer
Vedtægter

§1

Foreningens navn er Lille Næstved Idrætsforening, som kan forkortes til LNI.
Foreningen er hjemmehørende i Næstved Kommune og blev stiftet den 27. november 1979.

 

§2

LNI's formål og opgave er gennem alsidig idræt at give foreningens medlemmer lejlighed til at anvende deres fritid på en sund og udviklende måde.

 

§3

Medlem af foreningen er:

 

 1. aktive deltagere i foreningen,

 2. personer indmeldt som passiv-medlem,

 3. personer, der fungerer som ledere/medhjælpere på et af foreningens hold eller i bestyrelse/udvalg,

 4. foreningen er åben for alle, der tilslutter sig foreningens formål jævnfør § 2.

Ethvert medlem er ved sit medlemskab forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende love.

 

§4

Foreningens bestyrelse består af den på generalforsamlingen valgte foreningsformand, sekretær, kasserer samt bestyrelsesmedlem.
På bestyrelsesmøder kan kun træffes beslutninger, såfremt mindst 3 fra den samlede bestyrelse er til stede. Heraf skal mindst 2 af følgende: foreningsformand, sekretær eller kasserer være til stede.
Ved stemmelighed er foreningsformandens og ved dennes fravær kassererens stemme afgørende.

 

§5

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og repræsenterer foreningen i alle forhold og dens på lovlig måde vedtagne beslutninger.
Generalforsamlingen, der afholdes hvert år i januar kvartal, skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal ske ved annoncering på LNI’s hjemmeside.
Forslag skal udformes skriftligt og være foreningsformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.


Dagsordenen skal indeholde:

 

 1. Valg af dirigent.

 2. Beretning fra:

  1. foreningsformanden

 3. Regnskab.

 4. Indkomne forslag.

 5. Valg:

  1. i lige år afgår foreningsformand samt bestyrelsesmedlem

   i ulige år afgår sekretær og kasserer

   hvert år vælges 1 revisor gældende for 2 år.

  2. revisorsuppleanten vælges for 1 år.

 6. Eventuelt.

Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer, der er fyldt 18 år, dog ikke instruktører i LNI.
Lovændringer kan kun ske ved en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte er for forslaget.
Stemmeberettiget er alle restancefrie medlemmer, der er fyldt 15 år og som ved generalforsamlingens afholdelse har været medlem i minimum 1 måned, hver person kan kun afgive 1 stemme. Medlemmer der ikke er fyldt 15 år, kan udøve deres stemmeret, hvis de er repræsenteret ved en forælder.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

§6

Foreningens overordnede sportslige og økonomiske linier varetages af bestyrelsen.
Foreningens tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen.

Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
Bestyrelsen fastsætter kontingent og indmeldelsesgebyr til foreningen.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold gør sig gældende.
Hvor intet andet er foreskrevet i foreningens love, er bestyrelsen bemyndiget til at træffe de fornødne afgørelser.

 

§7

De praktiske sportslige forhold varetages af aktivitetsudvalgene.
Menige medlemmer til aktivitetsudvalgene vælges til de enkelte aktiviteter, af medlemmer under den enkelte aktivitet.
Valg til aktivitetsudvalgene kan ske på afdelingsmøder, der afholdes i forbindelse med sæsonstart og aktivitetsudvalgenes funktioner påbegyndes umiddelbart efter valgets afholdelse. Hvis der ikke nedsættes et udvalg, er aktivitetsformanden alene ansvarlig for de opgaver, som måtte ligge i udvalget.

Det enkelte aktivitetsudvalg består af mindst 3 og højest 5 medlemmer inkl. aktivitetsformanden.
Følgende kategorier har ret til minimum 1 plads i aktivitetsudvalgene:

 

instruktører
aktive medlemmer, der er fyldt 15 år
forældre til aktive medlemmer

Såfremt en kategori ikke kan/vil bidrage med et medlem, kan der blandt de øvrige kategorier vælges 1 herfor.

Stemmeberettigede til aktivitetsudvalget er alle aktive medlemmer/instruktører under den enkelte aktivitet, der ved valgets afholdelse er fyldt 15 år. Aktive under 15 år kan repræsenteres ved en forælder.
Valgbare er alle aktive medlemmer, forældre til aktive medlemmer og instruktører under den enkelte aktivitet, der ved valgets afholdelse er fyldt 15 år.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Medlemmer af bestyrelsen er ikke valgbare til de enkelte aktivitetsudvalg.

 

§8

Kassereren skal føre nøjagtigt regnskab over foreningens midler, og ved hver ordinær generalforsamling fremlægge et revideret regnskab til godkendelse.
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

 

§9

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det, eller når mindst 50 % af de stemmeberettigede ønsker det. Under ekstraordinære generalforsamlinger gælder samme regler for lovændringer som under de ordinære.

 

§10

Foreningen kan kun opløses når 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum vedtager dette. Eventuelle midler tilfalder Handicap-Idræt i Næstved Kommune.

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 28. marts 2006.

Lille Næstved Idrætsforening · Ny Holstedvej 21 - 4700 Næstved - Tlf: 40588886 - CVR.: 63285528
                             1